Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Turośl
Menu góra
Strona startowa Procedury Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, budownictwa, drogownictwa i ochrony środowiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja dla ubiegających się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego - Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, budownictwa, drogownictwa i ochrony środowiska, menu 1163, karta informacyjna 207 - BIP - Urząd Gminy Turośl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, budownictwa, drogownictwa i ochrony środowiska

Informacja dla ubiegających się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego

Podstawa prawna

Wydział

Mając na uwadze problemy związane z czasem trwania postępowania na jakie napotykają inwestorzy ubiegający się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pragniemy niniejszym wystąpieniem wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy, aby zminimalizować zrozumiałe zniecierpliwienie wydłużonym procesem administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji.

1. Proces prowadzenia postępowania administracyjnego rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku przez inwestora.

Ponieważ ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa co powinien zawierać wniosek, Urząd Gminy Turośl przygotował formularz wniosku (dostępny w Urzędzie Gminy pok. Nr 10 i na stronie internetowej Urzędu Gminy), który po dokładnym przeczytaniu poszczególnych punktów nie powinien sprawiać kłopotu związanego z jego wypełnieniem.

Pełna czytelność i kompletność wniosku powoduje, że nie ma potrzeby wzywania inwestora do jego uzupełnienia. W przeciwnym wypadku organ ma obowiązek wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku dając 7-dniowy termin na uzupełnienie.

2. Po sprawdzeniu wniosku, stwierdzeniu jego kompletności i ustaleniu stron postępowania organ ma obowiązek zawiadomienia stron postępowania o toczącej się sprawie. Zawiadomienie uważa się za skuteczne, gdy pismo kierowane do stron postępowania zostanie Im doręczone. Często jest to mocno utrudnione i wydłużone w czasie, gdy np. ktoś mieszka za granicą, ktoś się wyprowadził z dotychczasowego miejsca zamieszkania, ktoś umarł, itp..

W przypadku procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – zawiadomienie inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości dokonuje się na piśmie, a pozostałe strony postępowania zawiadamia się w formie obwieszczenia, które wywiesza się na okres 14 dni w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie. Dopiero po tym okresie zawiadomienie uważa się za dokonane (skutecznie doręczone, tzn. jest to jednoznaczne z sytuacją, w której strony postępowania otrzymałyby zawiadomienie 14-go dnia podania do publicznej wiadomości przedmiotowego obwieszczenia).

Zarówno w zawiadomieniu jak i w obwieszczeniu określa się ilość dni dla stron postępowania, w ciągu których mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia. Organ dopiero po upływie tego terminu podejmuje kolejne kroki w procesie wydawania decyzji, aby wszystkie aspekty w przedmiotowej sprawie mogły być uwzględnione.

W przypadku, gdy planowana inwestycja znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską, zawiadomienie o toczącym się postępowaniu otrzymują odpowiednie służby ochrony zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków ). Po otrzymaniu takiego zawiadomienia WKZ bada uwarunkowania konserwatorskie dla danego terenu, które następnie przesyła do Urzędu Gminy w formie warunków do decyzji.

3. W przypadku, gdy teren inwestycji objęty jest uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – istnieje potrzeba uzyskania z Gminy – opinii, czy planowana inwestycja jest zgodna z projektem sporządzanego planu miejscowego czy też brak jest takiej zgodności.

Do czasu otrzymania ww. opinii postępowania nie można kontynuować, bowiem sytuacja niezgodności z tworzonym planem powoduje konieczność zawieszenia postępowania w danej sprawie.

4. Mając kompletny wniosek i ewentualnie warunki konserwatorskie do decyzji oraz ewentualnie opinię Gminy – architekt lub urbanista prowadzący postępowanie w danej sprawie – dokonuje wizji lokalnej na miejscu planowanej inwestycji, robiąc szczegółową dokumentację.

5. Wykonana dokumentacja, wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja archiwalna obiektów znajdujących się na nieruchomościach położonych w obszarze objętym analizą, ewentualnie warunki konserwatorskie do decyzji i opinia Gminy oraz obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu – pozwalają na wykonanie analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji a także spełnienie warunków wynikających z art. 61 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wówczas sporządzany jest załącznik graficzny i tekstowy analizy, który docelowo staje się załącznikiem do decyzji.

6. Po sporządzeniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu wykonywany jest przez architekta lub urbanistę z odpowiednimi uprawnieniami – projekt decyzji o warunkach zabudowy.

7. Decyzja o warunkach zabudowy w zależności od obszaru, na którym ma być lokalizowana inwestycja może wymagać uzgodnień z różnymi organami, np. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, organami właściwymi w sprawie ochrony gruntów rolnych i leśnych, organem administracji geologicznej, Wojewodą, Marszałkiem Województwa, właściwym zarządcą drogi.

Uzgodnień tych dokonuje się w formie postanowień, na które przysługują zażalenia. Okres oczekiwania na uzgodnienia od poszczególnych organów kształtuje się bardzo różnie, mimo, że ustawa Kodeks postępowania administracyjnego określa, że termin ten powinien wynosić 14 dni.

Ponadto, aby w procesie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – można było wykorzystać pozytywne uzgodnienia organów wydających ww. postanowienia – muszą one być ostateczne. Ostateczność postanowień stwierdza organ je wydający po 7 dniach od skutecznego ich doręczenia do wszystkich stron postępowania, co podobnie jak w sytuacji opisanej w punkcie 2 – może stwarzać pewne problemy.

8. W przypadku postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dodatkowo należy strony postępowania powiadomić o wydanych uzgadniających w formie obwieszczenia, które wywiesza się na okres 14 dni w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

9. Po wykonaniu wszystkich czynności poprzedzających wydanie decyzji – organ może przystąpić do wydania tej decyzji i jej rozesłania. Aby decyzja weszła do tzw. obiegu prawnego musi stać się ostateczna, co następuje po 14 dniach od momentu skutecznego dostarczenia (lub skutecznego obwieszczenia) decyzji stronom postępowania.

Wszystkie opisane powyżej aspekty mają istotny wpływ na czas trwania procedury postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a organ dokładając wszelkiej możliwej staranności musi je skrupulatnie wykonać, aby z powodów proceduralnych decyzje nie uległy uchyleniu.

Pełniejsze zobrazowanie procesu postępowania związanego z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy zawiera załączona, tabelarycznie pokazana procedura administracyjna, zawierająca ilość dni na załatwienie sprawy (wyliczona na podstawie losowo wybranych postępowań).

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, cały czas szukamy usprawnień w realizacji wpływających do Urzędu Gminy wniosków, czego odzwierciedleniem m.in. jest:

-zlecanie sporządzania projektów decyzji architektom lub urbanistom (wykonawcom zewnętrznym),

- zminimalizowanie ilości uzgodnień i w miarę możliwości oraz pojawiającego się orzecznictwa w tym zakresie – skrócenie terminów tych uzgodnień.

Mając na uwadze prawidłowość prowadzenia tych zawiłych procedur administracyjnych liczymy na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Termin

Tryb odwołania

Inne

Metryka

data wytworzenia
2012-04-12
data udostępnienia
2012-04-12
sporządzone przez
opublikowane przez
- -
ilość odwiedzin
52
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.