Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Turośl
Menu góra
Strona startowa Informacje Rejestr Instytucji kultury
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr Instytucji kultury, bieżące, menu 1164 - BIP - Urząd Gminy Turośl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr Instytucji kultury

Rejestr Instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Turośl


Podstawa prawna prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Turośl:

  • art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. Z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.
Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultur y lub osoby przez niego upoważnionej.

Rejestr instytucji kultury gminy Turośl prowadzony jest na Samodzielnym stanowisku pracy ds. wojskowych, obrony cywilnej, pożarnictwa i ochrony zabytków oraz pełnomocnika ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Turośl, ul. Jana Pawła II 49, 18 – 525 Turośl, tel.86 278 62 67.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Turośl:
1. Dane zwarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
2. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 1 ppkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy

Turośl.
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury na w/w stanowisku pracy.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony z kolei

zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście

wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek (wzór wniosku w załączeniu) i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Turośli lub na konto:

Bank Spółdzielczy w Kolnie O/Turośl 13 8754 0004 0260 0765 2000 0030
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Załączniki:

Metryka

sporządzono
2012-09-28 przez - -
udostępniono
2012-09-28 02:00 przez - -
zmodyfikowano
2015-11-25 09:43 przez - -
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
431
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.